Verzending: BE 5,95 € / NL 10,95 € / GRATIS vanaf 50 euro

Retourbeleid

Retourbeleid


Onze maximumtermijn voor terugname van verkochte goederen is 15 dagen. Als er 15 dagen verstreken zijn sinds uw aankoop, kunnen we u helaas geen terugbetaling of omruiling meer aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor retournering, moet uw artikel ongebruikt zijn en zich in dezelfde staat bevinden als waarin u het heeft ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten. Producten die bedrukt werden met een design dat gepersonaliseerd werd door de klant, kunnen niet geretourneerd worden.

Extra niet-retourneerbare items:
Cadeaubonnen

Om uw retour te voltooien, hebben we een kwitantie of een aankoopbewijs nodig.

Stuur uw aankoop niet terug naar de fabrikant.

Er zijn bepaalde situaties waarin alleen gedeeltelijke restituties worden verleend (indien van toepassing)

Elk item dat niet in de oorspronkelijke staat verkeert, beschadigd is of onderdelen ontbreekt om redenen die niet aan Oh Shirt te wijten zijn

Elk item dat meer dan 15 dagen na levering wordt geretourneerd

Restituties (indien van toepassing)
Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u te melden dat we uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte brengen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.
Als uw retour wordt goedgekeurd, wordt uw teruggave verwerkt en wordt binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed toegepast op uw creditcard of de oorspronkelijke betaalmethode.

Te late of ontbrekende terugbetalingen (indien van toepassing)
Als u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, controleer dan eerst uw bankrekening opnieuw.
Neem vervolgens contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan enige tijd duren voordat uw terugbetaling officieel wordt geboekt.
Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling wordt uitgevoerd.
Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt je teruggave nog niet ontvangen, neem dan contact met ons op via oh.shirt@hotmail.com.

Verkoopartikelen (indien van toepassing)
Alleen standaard geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald, helaas kunnen afgeprijsde artikelen niet worden terugbetaald.

Uitwisseling (indien van toepassing)
We vervangen alleen artikelen als deze defect of beschadigd zijn. Als u het voor hetzelfde artikel wilt inruilen, stuur ons dan een e-mail naar oh.shirt@hotmail.com en stuur uw artikel naar: provincialebaan, 61, 9255 buggenhout, België.

Geschenken
Als het artikel als cadeau is gemarkeerd bij aankoop en rechtstreeks naar u is verzonden, ontvangt u een geschenk voor de waarde van uw retour. Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, ontvangt u een cadeaubon.

Als het artikel niet als cadeau was gekocht toen het werd gekocht, of als de schenker de bestelling naar zichzelf had verzonden om u later te geven, sturen we een teruggave naar de schenker en zal hij u informeren over uw terugkeer.

Verzenden
Om uw product te retourneren, dient u uw product te verzenden naar: provincialebaan, 61, 9255 buggenhout, België

U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten voor retourzendingen worden niet terugbetaald. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van het retourneren van uw teruggave in mindering gebracht.

Afhankelijk van waar u woont, kan de tijd die het kan duren voordat uw uitgewisselde product u kan bereiken, variëren.

Als u een artikel verzendt van meer dan € 75, kunt u overwegen om een ​​traceerbare verzendservice of een aankoopverzekering te gebruiken.

********************************************************************************************
Returns
Our policy lasts 15 days. If 15 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Additional non-returnable items:
Gift cards

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

There are certain situations where only partial refunds are granted (if applicable)

Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error
Any item that is returned more than 15 days after delivery

Refunds (if applicable)
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.
If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at oh.shirt@hotmail.com.

Sale items (if applicable)
Only regular priced items may be refunded, unfortunately sale items cannot be refunded.

Exchanges (if applicable)
We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at oh.shirt@hotmail.com and send your item to: provincialebaan, 61, 9255 buggenhout, Belgium.

Gifts
If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and he will find out about your return.

Shipping
To return your product, you should mail your product to: provincialebaan, 61, 9255 buggenhout, Belgium

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs for returns are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.

If you are shipping an item over €75, you should consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.